Värdeskapande kommunikation - en studie om content marketing som strategiskt arbetssätt bland svenska marknadsavdelningar

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Jessica Hansson; [2021-04-06]

Nyckelord: content marketing; strategisk kommunikation; innehåll;

Sammanfattning: Studien visar att företagen uppfattar begreppet content marketing väldigt olika vilket synliggörs i deras prioriteringar, arbetssätt och resurser. Utifrån informanternas svar är det tydligt att det existerar skilda uppfattningar om begreppet content marketing och dess innebörd. Informanternas olika uppfattningar om begreppet kan vidare vara en avgörande faktor för val avantalet anställda och hur företaget arbetar med content marketing. Studien visar även att trots en gemensam insikt att en content marketing strategi är viktigt att ha, så är det få som har en tydligt uppsatt strategi för sitt arbete. Resultatet visar också att samtliga informanter mäter effekten av sina content marketing insatser. Trots att många olika KPI:er nämns som mättal hos företagen så är det få som specificerar ett större slutmål för deras content marketing insatser,baserat på deras allmänna affärsmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)