"Vad har ni valt?"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Sofia Sandqvist; [2017]

Nyckelord: delaktighet; makt; normer; institution; valtavla; regler;

Sammanfattning: Studiens syfte är att analysera valtavlans funktion samt position ur ett delaktighets- och maktperspektiv. För att precisera syftet har jag utgått från frågeställningarna; Vilken funktion har valtavlan ur ett delaktighetsperspektiv? och Hur kommer makt till uttryck genom valtavlan? Utifrån begreppen makt och delaktighet med användbara analytiska verktyg jag synliggjort hur valtavlan skapar makt individer emellan och hur delaktigheten kommer till uttryck. Metoden som används är kvalitativ och empirin som används i analysen har samlats in genom observationer på en förskola i Skåne.I studien kan jag se att alla individer är styrda av valtavlans regler, vilket försvårar barns möjlighet till delaktighet i förskolan. Makten att möjliggöra delaktighet har visat sig inte enbart ligga hos pedagogerna utan kontexten i vilken individerna vistas i. Med en tanke på att även de är styrda av regler och normer och hur en normalisering av dessa verkar ha skett, finns det svårigheter för dem att möjliggöra barns delaktighet. Genom valtavlan förenklas en styrning mellan barn och pedagog men även mellan barn och barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)