Sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande arbetet med rökavvänjning bland lungcancerpatienter : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är ett samlingsnamn för en stor grupp sjukdomar som kan drabba många organ i kroppen.  I Sverige är lungcancer den femte vanligaste formen av cancer. Tobaksprodukter är förknippade med många hälsoproblem, inklusive lungcancer. Rökning är en av de största folkhälsoproblemen där aktiv rökning är den främsta orsaken till lungcancer och passiv rökning under en längre period också utgör en betydande riskfaktor för lungcancer. Med hjälp av preventiva insatser kan risken för cancersjukdomar minskas. Sjuksköterskan har en nyckelroll med lungcancerpatienter. Sjuksköterskans möte med patienter har en stor betydelse inom sjukvården gällande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser och åtgärder. Sjuksköterskan kan bidra till sunda levnadsvanor hos patienterna för att uppnå en god och jämlik hälsa. Syftet: Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av mötet med rökande patienter med lungcancerdiagnos och hur de arbetar med hälsofrämjande insatser för dessa patienter. Metod: En kvalitativ metod i form av intervjuer valdes för att besvara syftet och frågeställningarna. Sex intervjuer med sjuksköterskor, som arbetade med lungcancerpatienter genomfördes. De arbetade på en onkologmottagning respektive på en lungmottagning på olika sjukhus i två olika städer i södra Sverige. Dataanalys utfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Analysen genererade fyra huvudkategorier med vardera två till tre subkategorier. Att vårda lungcancerpatienter som röker är ingen lätt uppgift enligt de intervjuade sjuksköterskorna, eftersom det oftast är sjuka och oroliga patienter som skuldbelägger sig och upplever skam över sin rökning. Sjuksköterskorna eftersträvade att uppmuntra rökande patienter till att sluta röka men de lyckades inte alltid på grund av att patienterna var nikotinberoende och rökning upplevdes vara en del av deras livskvalitet. Sjuksköterskorna bemötte patienterna med respekt och med hänsyn till deras autonomi. Slutsats: Resultaten visar att sjuksköterskorna upplevde många svårigheter i mötet med lungcancerpatienterna. Patienternas upplevelse av skuldkänslor var påfrestande för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor utgjorde en viktig del i det förebyggande arbetet och uppmuntrade lungcancerpatienterna till att sluta röka. Sjuksköterskorna visade respekt för patienternas val oavsett om valet upplevdes som bra eller ej för deras hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)