Det attraktiva yrket : En diskurspsykologisk studie om läkarens motiv till yrke samt konstruktion av läkarens identitet och yrkesroll

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Fredrik Wilbrand; Petter Pålsson; [2015]

Nyckelord: motiv; diskurspsykologi; läkare;

Sammanfattning:

Läkarutbildningen är en av de mest populära utbildningarna i Sverige och vägen till en färdig läkarutbildning är lång. Läkarens breda kunskap och möjlighet till att läka människor har länge inneburit en hög yrkesstatus. Denna syn verkar dock ha förändrats. Idag beskrivs läkaryrket genomgå en existentiell kris där läkarens frihet begränsats och där arbetet fokuserar allt mer på produktion. Förändring av yrkesrollen har beskrivits som en degradering av läkarens sociala status. Studien har undersökt vad som motiverar läkare till valet av yrke med hjälp av diskurspsykologiska verktyg. Syftet har varit att undersöka hur läkaren beskriver sina motiv till valet att bli läkare. Ett yrke som i skuggan av yrkesrollen är under förändring och fokuserar allt mer på produktion, är mindre fri och där ständiga krav från den egna intuitionen, media och lekmän är närvarande. Resultatet baseras på 10 stycken semistrukturerade intervjuer med läkare vid två interrelaterade avdelningar på ett större sjukhus i Sverige. Genom tal kring motiv tar studien även fasta på läkarens konstruktioner av identitet och yrkesroll. Resultatet visade på 4 tydliga teman vid tal kring motiv samt konstruktioner av identitet och yrkesroll. Dessa var kunskap, patientmöte, status och yrkesroll.Kunskapen kring den mänskliga biologin och mötet med patienten var de tydligaste motiven för val av yrke. Tal kring status visade på komplexa språkliga mönster där läkarna ställde sig olika inför yrkets påstådda status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)