Ledarstilars påverkan på atleters upplevda ångest och självförtroende inom klättring

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Ledarstilars påverkan på idrottarens prestation och psykologiska tillstånd har visat sig vara signifikant och betydelsefull. Valet av ledarstil från en tränare kan både förbättra och försämra en individens prestation. Det har också visat sig påverka idrottarens upplevda ångest och självförtroende inom flera sporter. Dock finns det bristande kunskap om hur ledarstilar påverkar idrottarnas ångest och självförtroende inom klättring, vilket denna interventionsstudie ämnar undersöka. Ledarstilarna som används i studien inkluderar Direkt och Guided discovery och har definierats utifrån relevant litteratur. Ledarstilarnas effekt på klättrarnas upplevda ångest och självförtroende mättes med hjälp av Competitive State Anxiety Inventory - 2 Revised (CSAI-2R). Urvalet bestod av 40 deltagare i åldern 18-40 år, varav 10 var kvinnor (25%) och 30 var män (75%), som randomiserades till två grupper (Direkt och Guided Discovery). Forskningsfrågan besvarades genom upprepade ANOVA-test där resultaten från CSAI-2R jämfördes mellan de olika ledarstilarna. Inga signifikanta interaktionseffekter mellan ledarstil och test (före och efter) återfanns för någon av utfallsvariablerna. Dock fanns signifikanta resultat gällande förändringar i upplevd kognitiv och somatisk ångest oberoende av ledarstil. Således uppmuntras framtida forskning att vidare undersöka om ledarstilar har en signifikant påverkan på idrottarnas upplevda ångest och självförtroende eller inte, samt om det finns andra faktorer som kan ha en större betydande effekt på idrottarnas psykologiska tillstånd än ledarstilar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)