Sökning: "Anna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade orden Anna Nilsson.

 1. 1. “Free In a Way” - Concealed Control

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Nilsson; Julia Pospelova; [2022]
  Nyckelord :flat structure; control; autonomy; transparency; knowledge-intensive firms; normative control; feedback; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Skulle jag inte tänka att en tvååring kan teckna fågelns rörelse då skulle jag ju inte be dem göra det” : - Förskollärares tankar om planerad undervisning med de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Yeshamine Nilsson; Anna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Planerad undervisning; de yngsta barnen; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur planerad undervisning med de yngsta förstås av förskollärare. En kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer används som metod för att samla in empiri. Begreppen det kompetenta barnet samt barnet som being och becoming tillämpas som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. På TAL om grunden : En intervjustudie av nio lärares arbete med och för taluppfattning i förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Lundberg Rigmorsdotter; Anna Nilsson Boman; Petronella Palmkvist; [2022]
  Nyckelord :Mathematics; foundational number sense; teaching methods; six-year-olds; seven-year-olds; Matematik; taluppfattning; undervisningsmetoder; förskoleklass; årskurs 1;

  Sammanfattning : Forskning visar att taluppfattning är grundläggande för elevers förståelse och utveckling av matematik. Läraren har en central roll i att utveckla elevers taluppfattning. Denna kvalitativa studie undersöker hur nio lärare arbetar med och för taluppfattning hos elever i förskoleklass och årskurs 1. LÄS MER

 4. 4. När träning blir ett beroende : En litteraturstudie om riskfaktorer för träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Häggqvist; Sofia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; utseendekultur; ohälsa; sociala medier; överträning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att kartlägga riskfaktorer för utvecklandet av träningsberoende hos motionärer.Metod: En strukturerad litteraturöversikt genomfördes för att sammanställa tidigare forskning och på så sätt skapa en bred överblick över området. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljöernas betydelse för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Brink; Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Individ; inkludering; lärmiljöer; samsyn; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brink, Linda och Nilsson Anna (2022). Lärmiljöernas betydelse för inkludering. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER