Sökning: "Anna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade orden Anna Nilsson.

 1. 1. Nyanlända elever och idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integration; newly arrived; physical education; refugee; student;

  Sammanfattning : Refugees have been migrating to Sweden over the past decade. Integrating newly arrived students is therefore a highly relevant topic for the Swedish schools. This research overview presents different sources concerning teaching physical education to newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors beskrivning av postnatal vård vid ett svenskt sjukhus : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Nilsson; Khanda Saeed; [2020]
  Nyckelord :Care; postnatal; care staff; knowledge; support; Bemötande; postnatal vård; stöd; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postnatala vårdtiden har minskat betydligt i höginkomstländer. Kvinnor vill ha kontroll över vården som ges postnatalt. För att barnmorskan ska kunna ge kvinnor ett bra stöd är det betydelsefullt att beskriva vad kvinnor efterfrågar vid postnatal vård. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt ledarskap : En kvalitativ undersökning om förskolläraressyn på ledarskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Nilsson; Nathalie Stridh; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förskollärare; kvalitativ metod; normativ styrning;

  Sammanfattning : Inledning Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Funkar hundtricket? : varför hundägare har en större social samvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anna Jönsson; Fia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Hundägare; sociala interaktioner; emotionell energi; socialt kapital; glädje; grupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, tio sydsvenska hundägare upplever att hundägandet påverkar deras sociala liv. Detta har undersökts genom att intervjua utvalda hundägare som representerar olika delar av hundvärlden för att kartlägga olika hundägares upplevelser av den sociala samvaron kopplat till hundrelaterade aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER