Handledaren som en guru : En kvalitativ studie om de handleddas upplevelse av handledare inom socialt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

Sammanfattning: Syftet med vår studie har varit att undersöka de handleddas upplevelse av handledaren utifrån den auktoritära respektive den mer jämlika handledarrollen. För att samla in vårt material genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare från fem olika kommuner. Kravet var att de skulle ha haft extern handledning under minst tre år. Då vi avsåg att få fram de handleddas upplevelser använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde att använda oss av French och Ravens perspektiv på maktbaser för att analysera vårt material. Vårt huvudsakliga resultat visar i korta drag att några av de intervjuade socialsekreterarna har erfarenhet från auktoritära handledare men samtliga uppger att en auktoritär handledare inte är önskvärd. Däremot ser de som önskvärt att handledaren ska ha auktoritet. Vi fann att de handledda kan ha svårt att ifrågasätta handledaren. Bland annat beror det på att handledaren har en auktoritär framtoning men även att de handledda kan ha utsett handledaren till en sorts ”guru” som man inte gärna ifrågasätter. Vidare anser de handledda att det är nödvändigt att handledaren ska besitta expertkunskap, i annat fall anser de att handledningen blir meningslös. Det framkom även att de handledda har behov av att bli bekräftade i sitt arbete, en förutsättning för att de handledda ska se handledaren som duktig och kompetent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)