Balansgången mellan individuella intressen och det kollektiva ansvaret : En kvalitativ studie om unga kvinnors returbeteende vid köp av kläder via e-handeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Samhället jobbar kontinuerligt med att ta fram hållbara lösningar och strävar efter en cirkulär ekonomi för att minska avfall och överutnyttjande av resurser. Konsumenters returbeteende och företags returhantering via e-handeln, motsäger dock detta då det är en ohållbar praxis eftersom kläder idag slängs och bränns upp innan de brukats. Det står i stark kontrast till att främja hållbar resursanvändning och en ansvarsfull klädindustri. Därför har vi i denna studie valt att undersöka unga kvinnors attityder gentemot returer av kläder köpta via e-handeln och vilka faktorer som har inverkan när unga kvinnor överväger sitt beslut att returnera kläder inköpta via e-handel. Genom att utforska denna problematik kan vi bättre förstå de utmaningar vi står inför och identifiera möjliga lösningar för att främja en mer hållbar och ansvarsfull hantering av kläder.   Studien grundas på teorier som behandlar beteende, resursanvändning, impulsköp och tillfredsställelse, som hjälper oss att förstå varför konsumenterna returnerar kläder inköpta via e-handeln. Undersökningen har utgått från en kvalitativ forskningsdesign med en induktiv ansats för att få en djupare förståelse för konsumenters returbeteende. Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer med tolv unga kvinnliga studenter på Uppsala universitet Campus Gotland. Studiens empiriska material samlades in via semistrukturerade intervjuer där frågorna utgick från fem olika kategorier som baserades på studiens teoretiska referensram.   Studiens resultat visade att det inte alltid är en konsumentens attityd gentemot ett visst beteende som automatiskt leder till att beteendet faktiskt utförs. I stället är det faktorer som ekonomiska förhållanden, demografiska faktorer, social press, känslor och kunskap som spelar en avgörande roll när det kommer till konsumenters beteenden.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)