Nydebuterad diabetes typ 1 hos barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk diagnos som årligen drabbar cirka 900 barn i Sverige. Antalet barn som insjuknar årligen ökar. Tidigare forskning visar att föräldrar upplever barnets insjuknande som en förlust av deras tidigare friska barn. Familjer påverkas i olika grad av diagnosen där tidigare kunskap om diabetes har betydelse för deras förmåga att hantera den nya livssituationen de ställs inför. Sjuksköterskans bemötande gentemot föräldrarna vid diagnosbeskedet är av vikt för såväl förmågan att ta in informationen som tilldelas men även deras fortsatta upplevelser med diagnosen som en central del av livet. Det är av vikt att både barnet och familjen får del av sjuksköterskans omvårdnad. Fokus i arbetet ligger på föräldrar upplevelser. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att kartlägga föräldrars upplevelser när deras barn debuterar med diabetes typ 1. Metod: Litteraturstudie baserad på tio kvalitativa vetenskapliga studier. Databaserna PubMed och Cinahl användes till databassökningarna. De utvalda studierna kvalitetsgranskades och analyserades enligt en innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier presenteras i resultatet; Diagnosbeskedet, tiden efter diagnosbeskedet, påverkan på familjeförhållande och nätverk och socialt stöd. Konklusion: Föräldrar till barn med diabetes typ 1 känner maktlöshet, oro, förlust, ångest och skuldkänslor vid tiden för diagnos. Sjuksköterskan kan genom information och stöd hjälpa minska föräldrarnas oro, maktlöshet, ångest och skuldkänslor och därmed känna ökad trygghet. Det är av vikt att föräldrarna får tillgång till information och stöd i vardagen för att hantera och acceptera livssituationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)