Stagnering eller ekonomisk tillväxt? : En studie om Japan och Kinas ekonomiska utveckling över tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Fredrik Ekström; Niclas Östgren; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie ämnar till att analysera och förklara utvecklingen för världens näst största och tredje största ekonomier, Kina och Japan. Genom tidigare studier kartläggs den ekonomiska historien för de två länderna. Utifrån ekonomisk teori och tidigare studier skapades sedan en ekonometrisk modell ämnad att förklara BNP per capita för de två länderna. Resultatet visade att den enda variabeln som visade sig vara signifikant för båda länderna var variabeln för att förklara teknologisk utveckling. Variabeln visade sig ha en större effekt på den beroende variabeln, BNP per capita, för landet Japan än för Kina. Inga andra förklarande variabler visar sig vara gemensamt signifikanta för de två länderna vilket går emot ekonomisk teori, och antyder därför att icke-signifikansen beror på endogenitetsproblem i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)