Individuellt pensionssparande - Där förväntad avkastning inte kan förutspås

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Individuellt pensionssparande - Där förväntad avkastning inte kan förutspås Datum för seminarium: 1:a februari 2007 Ämne/Kurs. Finansiell ekonomi, kandidatuppsats 10p Författare: Charlotte Engqvist och Carolin Hellström Handledare: Hossein Asgharian, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan Lund Syfte: Syftet med studien är att undersöka värdeutvecklingen hos ett antal portföljer som är konstruerade enligt bankernas rekommendationer för det individuella pensionssparandet. Vikten läggs på att med Value at Risk ta reda på ett möjligt sämsta utfall som är ett resultat av placering i olika risknivåer. Metod: Vi har för var och en av de tre utvalda bankerna utfört en simulering baserad utifrån deras rekommendationer. Hänsyn har tagits till individers olika riskbenägenhet samt en begränsad tidshorisont. Dessa simuleringar har sedan använts för att karakterisera en tänkbar framtida avkastning. Resultat: Det som karakteriserar samtliga utvalda banker är att en lägre risk resulterar i en lägre avkastning och en högre risk resulterar i en högre avkastning. Resultatet visar även vikten av att engagera sig i sitt individuella pensionssparande. Value at Risk, med olika konfidensintervall, visar att det satsade kapitalet aldrig understiger det sämsta tänkbara utfallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)