Sökning: "ekonomisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 1328 uppsatser innehållade orden ekonomisk teori.

 1. 1. KOLLEKTIVT BETEENDE PÅ FINANSMARKNADEN - En sociologisk undersökning av Game Stop fenomenet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Faris Devic; [2021-08-17]
  Nyckelord :kollektivt beteende; ekonomisk sociologi; interaktion online; Reddit; ritualer;

  Sammanfattning : Studien undersöker diskussionsforumet Reddit i samband med att en grupp på forumetbestämt sig för att massköpa Gamestops aktie. Författaren ämnar i studien svara på frågan,hur gruppen skapade en kollektiv identitet och vidare vilka skäl deltagarna gav för köpen. LÄS MER

 2. 2. MELLAN BILDNING OCH ANSTÄLLNINGSBARHET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Astrid Löthner; Ola Thunander; [2021-08-05]
  Nyckelord :högre utbildning; bildning; anställningsbarhet; utbildningspolitik; bolognaprocessen;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syfte med denna studie är att undersöka spänningenmellan bildning och ekonomisk nytta inom generella program i svenskhögre utbildning. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersökaargument och resonemang vid inrättandet av ett generellt program samtdess syfte och funktion efter inrättning. LÄS MER

 3. 3. Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonsson; [2021-04-27]
  Nyckelord :riktade statsbidrag; statens ekonomiska styrning; projektifiering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie att generera kunskap och öka förståelsen för vilka effekter statens ekonomiska styrning genom riktade statsbidrag har på kommunerna. De riktade statsbidragen representerar den ekonomiska styrningen och genom att studera hanteringen av riktade statsbidrag från statlig till kommunal nivå avser denna uppsats undersöka huruvida arbetet med de riktade statsbidragen leder till en projektifiering av den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 4. 4. Frivillig rapportering om hållbar utveckling i svenska små och medelstora företag : En studie om varför svenska små och medelstora företag frivilligt väljer att arbeta med offentlig rapportering avseende hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Stork Sandqvist; Wilma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Små och medelstora företag; hållbar utveckling; tvingande och möjliggörande formalisering; tvingande isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att beskriva och förstå varför svenska små och medelstora företag frivilligt väljer att arbeta med rapportering om hållbar utveckling.  Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram innefattar tre huvudsakliga områden: Hållbar utveckling, Institutionell teori och Tvingande och möjliggörande formalisering. LÄS MER

 5. 5. Aktiekapitalets betydelse : - En studie om intressenternas attityder gällande sänkt lagkrav på aktiekapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Maja Olsson; Malin Svahn; [2021]
  Nyckelord :Stakeholder theory; Stakeholder model; Share capital; Responsibility breakthrough; Intressentteorin; Intressentmodellen; Aktiekapital; Ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : According to the Government of Sweden, limited companies are the most advantageous form of company. A limited company must by Swedish law have a start-up capital that is not allowed to be taken out of the company. In 2010, the limit for share capital in private limited companies was lowered from SEK 100 000 to SEK 50 000. LÄS MER