Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Maria Andersson; [2017]

Nyckelord: metod; landskapsarkitektur; natur; upplevelser; fullskala;

Sammanfattning: I det här arbetet har jag med subjektiva, intuitiva metoder undersökt ett naturområdes utmärkande landskapselement. Jag har också undersökt vad som händer när ett landskapselement förstärkts. Idéerna har sitt ursprung i tre olika intresseområden som alla har kopplingar till landskapsarkitektur: Land-Art, Landskapslaboratoriet i Alnarp och Bostadnära natur. Arbetet är uppbyggt av tre delar: Platsens inneboende kvaliteter, urval och fullskala. Utöver det tillkommer bakgrund och diskussion. Jag har under arbetets gång testat, för mig, nya metoder som bygger på intuitiva handlingar och subjektiva tolkningar. Det innebär att mitt resultat bygger på hur jag upplever eller associerat till vad jag möter i naturområdet. Land-Art konstnärer arbetar ofta i fullskala direkt på plats i landskapet. Med sitt konstnärskap och förhållningssätt mellan människa och natur har de inspirerat landskapsarkitekter till att arbeta på ett nytt sätt med stora landskap. Landskapslaboratoriet i Alnarp är ett exempel på ett planerat planterat naturområde. På grund av dess uppbyggnad bildas intressanta platser i området, till exempel gläntor. Naturområdet känns därför naturligt och manipulerat på samma gång. Landskapslaboratoriet är också ett exempel hur en kan inspireras till att arbeta med att utveckla bostadsnära natur. Den bostadsnära naturen är viktig för människors hälsa eftersom den erbjuder rekreativa miljöer. Därför är det viktigt att den bevaras och utvecklas. Naturområdet jag har undersökt och arbetat med ligger strax utanför Enköpings centrum. Enköping är känd för sitt mångfald av olika sorters parker och grönområden, därför är det intressant att testa ett nytt sätt att arbeta med ett naturområde där. I kapitlet Platsstudier utförde jag platsbesök för att identifiera naturområdets utmärkande landskapselement. De utmärkande landskapselement som väckte intresse och idéer hos mig samlades i en översiktskarta och en tabell i kapitel Urval. Av dem valde jag ut fem stycken platser/idéer att förstärka. Därefter undersökte jag i kapitel Fullskala hur min upplevelse/inställning till de kvalitativa elementen förändrats efter de förstärkts. Resultatet blev skisser och fotomontage för respektive platsbesök. Slutligen valde jag ut fem utmärkande landskapselement som jag prövade att förstärka i fullskala. Diskussionen behandlar bland annat ämnen som: Hur det var att starta ett arbete när jag inte hade tydliga riktlinjer, hur valet av naturområdets innehåll påverkade resultatet och hur jag upplevde att det var arbeta med de olika metoderna. Som landskapsarkitekt är det viktigt att testa nya sätt att arbeta. I det här arbetet testade jag att utgå från mina intuitiva och subjektiva intryck vilket för mig var ett nytt sätt att arbeta med ett naturområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)