Styrning i förändring - En studie av Lean Production’s effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap i några svenska tillverkande företag

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Ökad konkurrens sätter press på företag att vara anpassningsbara och utveckla sina verksamheter vilket har resulterat i att fler företag, framförallt tillverkande, infört Lean Production (LP) på grund av dess potential att stärka produktionseffektiviteten. Tidigare forskning menar att den traditionella verksamhetsstyrningen och ledarskapet inte stödjer användandet av LP och är i behov av att anpassas för att stödja de förändringar som LP-strategin innebär. Tidigare forskning har vidare inte haft svenska företag som sin utgångspunkt vilket skapar intresse om tidigare identifierade effekter på hur LP påverkar verksamhetsstyrning och ledarskap även går att bevittna i svenska tillverkande företag. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera de effekter och utmaningar som kan identifieras i en övergång mot LP på verksamhetsstyrning och ledarskap bland några svenska tillverkande företag. Metod: En kvalitativ flerfallsstudie på fyra svenska tillverkande företag: Emballator Lagan Plast, Emballator Växjöplast, Glamox Luxo Lightning och Gårö Plåtprodukter. Teorin underbyggdes av relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och sekundärkällor, samt tidigare empirisk forskning. Empirin hämtades in genom semistrukturerade intervjuer på plats samt observationer. Slutsats: Samtliga fallföretag har genomgått förändringar som följd av LP, med vissa genomgående karaktäriserande drag men även förändringar som skiljer sig emellan företagen. Utifrån analysen har det gått att se att LP frambringat flertalet effekter bland fallföretagen på verksamhetsstyrning och ledarskap där de flesta har liknelser med tidigare empiriska studiersresultat. Dock har andra effekter identifierats, bland annat den ökade mognadsgraden hos ledarskapet och hur den påverkat utformningen av verksamhetsstyrningen och de LP principer som införts. Ytterligare har även framtida utmaningar med LP identifierats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)