Pedagogers bemötande av barn i förskolan som är oflexibla-explosiva i sitt beteende – barn utan ADHD-diagnos.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ferdausi Sultana; [2012]

Nyckelord: Speciella behov; ADHD; Oflexibla-explosiva barn; S;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med vår studie var att belysa hur pedagoger bör bemöta barn i förskolan som äroflexibla-explosiva i sitt beteende. Studien fokuserar på tre frågeställningar: Hur bör mansom pedagog bemöta barn som är oflexibla-explosiva i sitt beteende i förskolan? Hur kanpedagoger inkludera barn som är oflexibla-explosiva och skapa ett samspel i barngruppen?Vilka metoder kan pedagoger använda i bemötandet av barn som är oflexibla-explosiva?Vi undersökte genom ett frågeformlär i en kvalitativ forskning på tre förskolor och tvåobservationer av pedagoger i två förskolor. I resultatet framkommer det att allapedagogerna hade någon form av allmän teoretisk kunskap i hur man bemöter oflexibla-explosiva barn. Resultaten visade att pedagogen borde möta barnen med respekt ochförståelse samt genom att skapa en tryggmiljö, tydliga intruktioner och att ha mindregrupper. Vad som även frammkom av observationerna var vikten av att bemöta ett barnpositivt och undvika negativt bemötande och en medvetenhet av hur man som pedagogbemöter barnen reflekteras av barngruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)