Flerspråkighet som resurs. En kvalitativ studie av flerspråkiga gymnasieelevers inställning till flerspråkigheten i relation till svenskämnet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Tina Noorani; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker åtta flerspråkiga gymnasieelevers inställning till den egna flerspråkigheten. Eleverna läser sin andra kurs i svenska på gymnasiet. Syftet är att bidra med ökad kunskap om flerspråkiga elevers inställning till den egna flerspråkigheten i svenskklassrummet. Studien utgår från tre frågeställningar. Den första handlar om vilka faktorer som påverkar flerspråkiga elevers val att läsa svenska istället för svenska som andraspråk. Andra och tredje frågeställningen handlar om vilka för- och nackdelar flerspråkiga elever upplever med flerspråkigheten i relation till svenskämnet. Totalt åtta elever har intervjuats – fyra elever från en språkligt homogen gymnasieskola och fyra elever från en språkligt heterogen gymnasieskola. Resultatet visar att tre av eleverna ansåg att de ville utmanas och utvecklas i svenskämnet, därför valde de att läsa svenska. De fem andra eleverna berättar att det var föräldrarna eller lärare som uppmanade dem att välja svenska. Majoriteten av eleverna anser att en fördel med flerspråkigheten i relation till svenskämnet är att de kan jämföra sitt förstaspråk med det svenska språket. På så sätt förstår de bättre hur det svenska språket är uppbyggt. En annan fördel är att ordförrådet har blivit större på grund av att de kan två språk. En nackdel som de flesta elever uttrycker är att de kan blanda ihop grammatiken. I vissa situationer råkar de skriva en mening som har en meningsuppbyggnad som liknar förstaspråket. En annan nackdel är att det kan bli rörigt i tankarna, vilket blir en kognitiv belastning för eleverna. Avslutningsvis kan man säga att genom att lärare använder elevernas förstaspråk som resurs i svenskklassrummet, kan eleverna förstå svenskinnehållet bättre. Det kräver inte stora medel från lärarnas sida för att få alla flerspråkiga elever delaktiga i undervisningen, istället kan små saker påverka elevernas inställning till sin flerspråkighet som en resurs i svenskämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)