Analys av ett lärobokskapitel - sett ur ett elev- och lärarperspektiv samt i komparation med en tidigare liknande studie

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Sofia Olsson; Tord Bånghäll; Sara Freudenthal; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGI examensarbetet Analys av ett lärobokskapitel - sett ur ett elev- och lärarperspektiv samt ikomparation med en tidigare liknande studie, har ett kapitel ur Perspektiv på historien Aanalyserats grundligt via enkätundersökning, djupintervjuer och en brukstextanalys. Analysenkompareras sedan med en tidigare skriven uppsats, Analys av ett lärobokskapitel, skriven avSara Freudenthal 2003. Via analysen och komparationen söker vi finna svar på frågan: vilkenav följande läroböcker lämpar sig bäst för undervisning i historia på gymnasienivå, Alla tidershistoria A eller Perspektiv på historien A? Våra slutsatser grundar sig på svaren vi finnerutifrån vår metod och baseras på ett elev/lärarperspektiv, samt med teoretiskt stöd ibrukstextanalysen utifrån Hellspongs teorier om brukstexter. Problemet återfinnes i attläromedel ofta skiftar på den didaktiska nivån, vilket kan få konsekvenser för såväl eleversom lärare. Vidare berörs även de didaktiska trångmål de berörda lärarna ställs inför då enkursplan reduceras i antal timmar, samtidigt som kursens stoff är det samma. Lärobokensutformning påverkar elever och lärare olika när det gäller såväl elevers förkunskaper somlärarens erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Centrala begrepp i examensarbetet är:komparation, analys, intervju, enkät, läroböcker.FÖRORDExamensarbetet har utförts i ett samarbete av ovan nämnda tre författare. Författarnasgemensamma och olika inriktningar på deras utbildning har bidragit till berikande insikter.Två av författarna har ämneskombinationen svenska/historia, den tredje har svenska/tyskasom kombination. Författarnas kunskaper inom ämnet historia har varit en fördel när nämndaläroböcker inom ämnet studerats, samtidigt som de språkliga kunskaperna grundar för endjupare förståelse för hur en lärobokstexts utformning påverkar såväl lärare som elev i enklassrumssituation. Insikten om att det är många faktorer, förutom just själva läroboken, somspelar en avgörande roll, när det gäller elevers förmåga att ta till sig kunskaper och nå endjupare kunskap i ämnet, har ökat betydligt under arbetets gång, något som vi nu tar med ossut i vårt kommande yrkesliv som verksamma lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)