Media, makt och Rinkeby : en kritisk diskursanalys av medias framställning av upploppet i Rinkeby

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Anna Backman; Ida Fröberg; [2019]

Nyckelord: Förort; Media; Kritisk Diskursanalys;

Sammanfattning: Sveriges förorter har gått från att vara föredömen för social jämlikhet till att lyftas fram som skräckexempel både nationellt och internationellt. Detta beror delvis på händelser som upplopp, bilbränder och skjutningar, som har florerat i de så kallade utsatta områdena de senaste åren. Framställningen av händelser kan ge uttryck för olika typer av föreställningar och kan tänkas bidra till att skapa utsatta områden, genom att konstruera dem som sådana i hur de framställs. Syftet med denna uppsats är att belysa hur upploppet i Rinkeby 2017 framställs och används i media. För att belysa detta undersöker vi hur framställningen konstrueras och vilka maktuttryck som kan tänkas finnas i framställningen. Därför undersöks här inte bara nyhetsrapporteringen om händelsen, utan hur artiklarna efteråt såg ut och i vilka sammanhang som händelsen användes som ett argument för något. Den kritiska diskursanalysen användes som metod för att analysera framställningen av upploppet i de fyra största svenska tidningar i Sverige: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen, det socialkonstruktivistiska ramverket och teorin om hegemoni, analyserades tidningarnas framställning och användning av händelsen. Studiens resultat visar att framställningen av upploppet i Rinkeby främst bestod av åsiktsartiklar och reportage, och konstruerades av journalister, politiker, polisen och lokalbefolkningen, men på olika sätt. Händelseförloppet vid upploppet skiljer sig åt på centrala punkter, vilket tyder på att det dels konstruerades olika framställningar och dels inte var helt klart vad som hände. Studien kom även fram till att det finns tecken på makt i framställningen av upploppet genom sättet som området Rinkeby beskrivs i samband med upploppet och det stora utrymme politiker fick att använda upploppet för politiska ändamål. På så sätt tycks framställningen av händelser i förorter konstruera olika typer av föreställningar som kan bidra till att konstruera området som ett utsatt område.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)