Estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om hur de estetiska lärprocesserna förstås och används i förskolans verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur de estetiska lärprocesserna används i förskolans verksamhet, samt hur pedagogerna förstår begreppet estetiska lärprocesser och även vad de har för intention med att använda sig av estetiska lärprocesser, men också vilket lärande som pedagogerna anser kan möjliggöras med hjälp av dessa. Studiens empiri samlades in genom semistrukturerad intervju som innebär att den som håller i intervjun har färdiga frågeställningar som ska besvaras samt att den som intervjuar kan vara flexibel med frågornas ordningsföljd. Genom att välja semistrukturerade intervjuer fick vi möjlighet att ställa följdfrågor som uppstod under den pågående intervjun. Våra respondenter hade även möjligheten att utveckla dess tankar om det ämne som togs upp. Det var sex pedagoger från olika förskolor som var med och medverkande. Studiens resultat analyserades med hjälp av den sociokulturella teorin samt tidigare forskning för att synliggöra pedagogernas förståelse om de estetiska lärprocesserna. Resultatet lyfter fram att begreppet estetiska lärprocesser uppfattas olika samt att pedagogernas kunskaper och förståelse för dessa ämnen skiljer sig åt. Studien har även bidragit med kunskap om vikten av att kunna använda sig av alla de estetiska lärprocesserna i förskolans verksamhet, för att stödja alla barn och dess olika behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)