"Vi håller i håller ut men det hjälper inte" : En studie om tre svenska restaurangägares upplevelser av coronapandemins konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Författare: Elin Enqvist; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Pandemin har påverkat världen under 2020 och speciellt restaurangbranschen har varit i fokus för restriktioner. Svenska restaurangägare har varit upprörda kring hur de blivit påverkade av statens agerande och vilka konsekvenser det fått för deras verksamheter. I denna uppsats undersöktes tre svenska restaurangägares subjektiva erfarenheter av pandemin och ageranden i relation till statliga stöd och restriktioner. Studien har undersökt hur modellen för måltidsupplevelser Five Aspect Meal Model, FAMM, påverkats av pandemin och hur restaurangägarna påverkats både privat och företagsmässigt av pandemins konsekvenser. Studien har gjorts med en kvalitativ metod där tre djupgående intervjuer genomförts utifrån informantens perspektiv. Tematisk analys användes för att analysera det inkomna materialet och resulterade i fem teman: Företagarnas erfarenheter från pandemin, företagarnas anpassningar under pandemin, restriktionernas påverkan på restaurangägarna och deras verksamheter, restaurangägarnas upplevelse av regeringens beslutsfattande under pandemin och restaurangägarnas upplevelse av stödet från staten.  Resultatet av denna studie visar att restaurangägarna blivit påverkade i sättet de driver sina företag men även i sitt förtroende till regeringens bestämmelser och agerande. Deras kunder har ändrat sitt köpbeteende och restaurangägarna har fått göra ändringar i företaget för att minska den ekonomiska påverkan. Restaurangägarna i denna studie har även visat en förståelse för restriktionerna men ifrågasatt varför just restaurangbranschen varit så hårt begränsad.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)