Sökning: "Emma Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Emma Dahlberg.

 1. 1. Lärarroller under den pedagogiska måltiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Månsson; Isabelle Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :habitus; lärarroll; pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilka olika lärarroller som pedagogen kan inta under måltidssituationen. Motivationen till arbetet uppstod efter observationer av olika måltidssituationer under den verksamhetsförlagda utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Är tågen verkligen i tid?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Emma Dahlberg; Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en pilotstudie på uppdrag av Trafikverket, där tågtider undersöks. Trafikverket mäter ankomst- och avgångstider genom en maskinellt uppmätt punktlighetsskattning på när tågen ankommer till, samt avgår från, perrongen. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt : -en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marie Sadinmaa; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slutskede; oro; ångest; interventioner; sjuksköterska; kunskapsöversikt.;

  Sammanfattning : Att befinna sig i livets slutskede ökar risken för psykiskt lidande i form av oro och ångest. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av avancemang : En kvalitativ studie om kvinnors väg uppför den hierarkiska stegen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Stelius Berggren; Lisa Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Glass ceiling; women; gender equality; advancement; career; norms; Glastaket; kvinnor; jämställdhet; avancemang; karriär; normer;

  Sammanfattning : Det framkommer att Sverige är ett jämställt land i jämförelse med övriga delar av världen och att det finns lagar som skyddar arbetstagare mot diskriminering. Trots detta påvisar tidigare studier att det föreligger barriärer, specifikt för kvinnor, vilka har en negativ inverkan vid avancemang till högre hierarkiska nivåer och att det är få kvinnor som innehar högre ledande positioner. LÄS MER

 5. 5. Homosexuellas upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marcus Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Encounter; experience; heterosexual assumptions; homosexuality; Bemötande; heterosexuella antaganden; homosexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden. LÄS MER