Materialflödesanalys och layoutförslag Volvo Penta AB Varafabriken : Avdelning bearbetning, motorprov, målning och pack

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

Författare: Marcus Nordberg; [2013]

Nyckelord: Materialflödesanalys Layout;

Sammanfattning:

Detta är ett examensarbete vid Karlstad Universitet vårterminen 2013. Arbetet omfattar 22,5 hp, fakulteten för hälsa teknik- och naturvetenskap, högskoleingenjör inom maskinteknik.

 

Arbetet har utförts på Volvo Penta AB Varafabriken i Västergötland. Volvo har ett behov att se över sin layout över fabriken och de interna materialflödena. Deras layout är gjord efter förutsättningar som rådde för 10 år sedan. En hel del förändringar har skett sedan dess och med ett nytt materialtänk som bygger på Lean-filosofin med bland annat minskade materialfasader, supermarkets och omplock.

Fokus i arbetet ligger på att minska den tunga gaffeltruckskörningen i fabriken. Visionen Volvo själva har är att använda sig av mindre dragtruckar i så stor utsträckning som möjligt för att kunna effektivisera materialflödena. Förutom att transport är ett stort slöseri är det även en säkerhetsfråga då man inte vill ha tung körning där personal står och arbetar.

Detta arbete har fokuserat på avdelningarna bearbetning, motorprov och måleri & pack.

 

Första som gjordes var att ta fram en nulägesanalys. Detta för att få en koll på hur materialflödena går och hur ofta. Spaghettischema ritades upp och en frekvensanalys gjordes på hel- och halvpallar som användes på berörda avdelningar. Även önskemål om att utföra en enklare simulering framkom från Volvo vilket gjordes. Detta visade sig ge en bra uppfattning om hur truckbeläggningen ser ut angående berörda artiklar.

En viktig del i detta skede var att identifiera sig av brister som rådde i materialflödena. Här fanns en hel del och här upptäcktes det att allt inte är layoutrelaterat. Arbetssättet var en bidragande orsak till mycket onödig körning som görs.

 

När det kom till framtagande av ny layout kom Volvo med några starka önskemål. Att införa en ny huvudtrafikled genom fabriken var av stor vikt. Flytta på maskiner är inte aktuellt då det inte är försvarbart rent ekonomiskt. Det som kunde flyttas på var pallställage, supermarkets, omplock samt monteringen.

Dessa önskemål togs givetvis med och tillsammans med ändrat arbetssätt påvisar detta arbete att den tunga gaffeltruckskörningen kan halveras per dag med den nya framtagna layouten (bilaga 3). Detta medför dock att vissa artiklar läggs om på dragtruckar samt att personalen tar mer ansvar och ändrar i några rutiner.

Layouten gjordes mycket för att underlätta för dragtruckarna i framtiden då Volvo vill att de skall hantera mer artiklar internt än vad som görs idag.

 

Ett arbete gjordes parallellt med detta med fokus på monteringslinjerna och en ny utbyggnad på fabriken av Markus Andersson.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)