Räcker metoderna till? : En fallstudie om ammunitionsröjning i marin miljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Försvarshögskolan

Författare: Emil Olofsson; [2012]

Nyckelord: Ammuntionsröjning; EOD; Piratattacker;

Sammanfattning: Denna uppsats är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens  studier på yrkesofficersprogrammet 2009 -2012 till nautisk officer. I studien beskrivs risker och metoder i samband med att ammunition omhändertas. Syftet är att belysa en problematik som ammunitionsröjare skulle kunna möta idag då de metoder som finns idag främst är avsedda för röjning på land.  De senaste åren visar en ökad frekvens av attacker utanför Somalias kust. I samband med den här typen av attacker finns chansen att behov av nya metoder också uppstår.  Uppsatsen prövar befintliga ammunitionsröjningsmetoder mot den miljö som möts utanför Somalias kust. Uppsatsen baseras på rapporter från svensk ammunitionsröjningspersonal som befunnit sig i adenviken men också från International Maritime Bureau.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)