Ändamålet med samfälligheter : Vilket ändamål har befintliga samfälligheter och när bildades de?

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastighetsvetenskap

Författare: Per Östling; [2011]

Nyckelord: ändamål; samfällighet; fastighetsbildning;

Sammanfattning:

Två eller flera fastigheter har ibland ett gemensamt behov av att nyttja ett markområde som är beläget utanför den egna fastigheten. Det finns ett antal olika möjligheter att tillgodose detta behov varav en möjlighet är att bilda en samfällighet. Det finns idag närmare 100 000 samfälligheter i Sverige. I det här arbetet undersöks vilka ändamål dessa samfälligheter har. I arbetet undersöks även när samfälligheter bildats och genom vilken åtgärd bildandet skett. Utgångspunkten är ett uttag ur fastighetsregistret med samtliga registrerade aktiva samfälligheter i Sverige. Samfälligheterna har sedan sorterats och indelats i klasser efter det eller de i fastighetsregistret angivna ändamålen. Ur klasserna med de mest förekommande samfällighetsändamål har slumpmässiga urval gjorts. Bildningstid och bildningsåtgärd för de utvalda samfälligheterna har därefter kontrollerats i fastighetsregistret. Det har även gjorts fallstudier av samtliga samfälligheter i Stockholms kommun och Staffanstorps kommun. Resultatet visar att det absolut vanligaste ändamålet är någon typ av väg. Resultatet visar även att de flesta samfälligheter bildats under 1800-talet vid genomförande av laga skifte. Fallstudierna visar på stora skillnader mellan de jämförda kommunerna. Samfälligheterna i Stockholms kommun är vanligen bildande under senare tid genom någon av de möjliga åtgärderna i fastighetsbildningslagen. Samfälligheterna i Staffanstorps kommun är vanligen bildade enligt de äldre lagstiftningarna för enskifte, laga skifte, hemmansklyvning eller ägostyckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)