ÄR REKLAMEN VÄRT DET? - En kvalitativ studie av ungdomars inställning till riktad reklam och hanteringen av deras privata information på Facebook.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är att undersöka ungas inställning till riktad reklam på Facebook.Teori:Studiens teoretiska ramverk består av tidigare forskning och teorier om riktad reklam samt integritet.Metod:Kvalitativ metod genom fokusgruppsintervjuerMaterial:Tre kvalitativa fokusgruppsintervjuer bestående av grupper om 4 till 6 ungdomar i åldrarna 16 till 25 år med aktiva konton på Facebook.Resultat: Sammanfattningsvis visade studien att inställningen till riktad reklam bland ungdomarna kan ses ur två perspektiv – där det är ett antal faktorer som kan bidra till en varierad inställning till riktad reklam på Facebook. Ungdomarna är positiva till att företagen använder sig av den marknadsföringsstrategiska funktion som är riktad reklam, men att de som användare alltjämt har en negativ inställning till riktad reklam på Facebook. Vidare visade resultatet att det förekom tre olika förhållningssätt till hur Facebook hanterar privat information. Emellertid kan samtliga förhållningssätt konkretiseras som mer eller mindre negativt inställda till hur Facebook hanterar deras privata information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)