Gustav Vasa - folkhjälte eller tyrann? : Historieskrivning kring Gustav Vasa mellan 1920-2018

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Författare: Mattias Wattsson; [2020]

Nyckelord: Gustav Vasa;

Sammanfattning: Sammanfattning Gustav Vasa – folkhjälte eller tyrann? Historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan 1920-2018. Denna uppsats har som syfte att se utvecklingen i historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan åren 1920-2018. Uppsatsen fokuserar på historieskrivningen kring Gustav Vasas personlighet, maktövertagande samt de uppror som förekom mot honom. Uppsatsen hade som teori att Gustav Vasas roll som nationell symbol tidigare har spelat stor roll i historieskrivningen angående honom. Enligt teorin skulle i så fall historieskrivningen kring Gustav Vasa förändras någon gång i mitten av 1900-talet vilket också var fallet. Det visade sig att ungefär från 1920 till 1950 talet så skrevs det övervägande positivt angående Gustav Vasa. Efter 1950-talet så sker en förändring och historieskrivningen kring Gustav Vasa blir mindre fördelaktig. Det som tar upp i denna uppsats är hur och när den förändringen skedde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)