Sökning: "Ramfaktorteori"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet Ramfaktorteori.

 1. 1. Specialpedagogers analys av lärmiljöer : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annette Åhman; Maria Tänglander; [2023]
  Nyckelord :analys; insatser; lärmiljö; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur några specialpedagoger, inom grundskolan F-6, beskrev hur analyser av lärmiljöer genomfördes och på vilket sätt insatserna utformades utifrån analysens resultat i syfte att främja elevers lärande och utveckling. Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer då författarna ville få kunskap om specialpedagogernas beskrivningar om analys av lärmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Sexualundervisning i mellanstadiet : En kvalitativ studie av mellanstadielärares förutsättningar att bedriva undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Felldin; Hanna Söder; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; sexualundervisning; intervju; mellanstadielärare; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vad som påverkar mellanstadielärares förutsättningar att bedriva sexualundervisning. I och med Lgr22 bytte sexualundervisningen namn till sexualitet, samtycke och relationer och står nu med som en del av skolans värdegrund. Sexualitet, samtycke och relationer ska därför behandlas återkommande genom skolgången. LÄS MER

 3. 3. Håller det? : Studie av hållbar utveckling i läroböcker och läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Dahl; Amos Lundkvist; [2023]
  Nyckelord :Utbildning för hållbar utveckling; hållbar utveckling; samhällskunskap; gymnasiet; selektiva undervisningstraditioner; dimensioner av hållbar utveckling; ramfaktorteori; meningserbjudande; läroboksanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan läroplaner och läroböcker för samhällskunskap på gymnasienivå över tid utifrån hur hållbar utveckling framställs. Utbildning för hållbar utveckling har fått en mer betydande roll till samhällskunskapsundervisningen utifrån de globala målen för Agenda 2030, specifikt delmål 4.7. LÄS MER

 4. 4. "Framför allt handlar det om att skapa relationer" : En kvalitativ intervjustudie om hur idrottslärare arbetar för att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Björck; [2023]
  Nyckelord :Teaching enviroment; Inclusion; School; Sports and health; Lärmiljö; skola; inkludering; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att studera inkluderingsarbete från ett idrottslärarperspektiv, för att ge en bild av hur arbetet med inkludering ser ut och vilka utmaningar lärarna ställs inför. Detta för att bidra med kunskap om hur en god lärmiljö skapas så att fler elever kan ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. LÄS MER

 5. 5. Frame Factory : En studie över ramfaktorer inom musikproduktionsundervisning på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sigge Vestman; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; Ramfaktorteori; Kvalitativ intervju; Läroplan;

  Sammanfattning : Denna studie söker att identifiera styrande ramfaktorer inom undervisning av kurserna Musikproduktion 1 och 2 på gymnasienivå, samt att undersöka verksamma lärares förhållningsätt till dessa. Studien använder sig av ramfaktorteori och semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare inom musikproduktion. LÄS MER