Sökning: "Ramfaktorteori"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Ramfaktorteori.

 1. 1. Vad betyder likvärdighet? : Gymnasielärares kunskaper om och arbete för en likvärdig undervisning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Jones; [2020]
  Nyckelord :equality; inclusion; curriculum; likvärdighet; inkludering; läroplan;

  Sammanfattning : En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets integrering i skolan och förutsättningar för den egna verksamhetens utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Matijevic; Kristina Matijevic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Införandet av fritidshemmets kapitel (kapitel 4) i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) har påverkat fritidshemmet på många sätt. Vårt intresse för fritidshemmets utveckling är vad som legat till grund när vi valt ämne för vårt examensarbete. LÄS MER

 3. 3. "Det som man själv brinner för är ju det som kommer ta störst plats". En kvalitativ studie om förskollärares syn på pedagogiskt arbete med musik i förskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Caroline Billie Lindström; [2019-08-26]
  Nyckelord :musikdidaktik; musik i förskola; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för denna studie är frågan om huruvida förskollärare under utbildningen ges möjligheter att utveckla musikaliska färdigheter för att kunna erbjuda barn en pedagogiskt stimulerande miljö för musikalisk upplevelse och utveckling. Syfte är att undersöka vilka andra faktorer, förutom musikalisk kompetens, som har betydelse för vilken musikverksamhet som genomförs i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsstödet - Nytta eller pappersprodukt En studie av möjligheter och hinder med det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Stenroth; Kjersti Ring; [2019]
  Nyckelord :analys; bedömning; bedömningsstöd; systematiskt kvalitetsarbete; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Det här arbetet vill bidra med att belysa vikten av samverkan mellan lärare, speciallärare och rektorer kring det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling. Syftet med texten är att beskriva på vilka olika sätt rektorer och pedagoger upplever att analysen efter genomförande av det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan vara ett användbart verktyg i årskurs 2. LÄS MER