Sökning: "Ramfaktorteori"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Ramfaktorteori.

 1. 1. Utomhuspedagogik - men var? : En kvalitativ studie som jämför fritidslärares förhällningssätt till utomhuspedagogik i olika storstadsområden samt vilka ramfaktorer som påverkar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anneli Bailey; Kais Abdennabi; [2020]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; fritidshem; ramfaktorteori; innerstad; närförort; hinder; plats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärarna beskriver att de förhåller sig till utomhuspedagogik i olika storstadsmiljöer samt vilka hinder eller möjligheter de ser med utomhuspedagogik. För att besvara studiens frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer med elva informanter i olika storstadsskolor. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i den svenska grundskolan : Intervjustudie om utmaningar och möjligheter i de flerspråkiga elevernas utbildning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Qaali Hussein; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; lärande; utmaningar; möjligheter; flerspråkighet; studiehandledare; ramfaktorer.;

  Sammanfattning : Skolmisslyckande är ett av samtidens problem bland ungdomar, främsta nyanlända elever. Studiehandledning på modersmålet är betydelsefullt för de nyanlända elevernas utbildning. Men det finns utmaningar som begränsar studiehandledarens möjligheter att utföra sitt arbete exempelvis, brist på kontinuitet samt missuppfattningar. LÄS MER

 3. 3. Vad betyder likvärdighet? : Gymnasielärares kunskaper om och arbete för en likvärdig undervisning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Jones; [2020]
  Nyckelord :equality; inclusion; curriculum; likvärdighet; inkludering; läroplan;

  Sammanfattning : En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). LÄS MER

 4. 4. Musikens plats i förskolan : Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Gudmundsson; Jennifer Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; ramfaktorteori; triangulering; enkätundersökning; intervjuer; organisatoriska ramar; tidsramar; personramar; ekonomiska ramar samt fysiska ramar;

  Sammanfattning : Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmets integrering i skolan och förutsättningar för den egna verksamhetens utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Izabella Matijevic; Kristina Matijevic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Införandet av fritidshemmets kapitel (kapitel 4) i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) har påverkat fritidshemmet på många sätt. Vårt intresse för fritidshemmets utveckling är vad som legat till grund när vi valt ämne för vårt examensarbete. LÄS MER