Sökning: "Ramfaktorteori"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Ramfaktorteori.

 1. 1. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 2. 2. Musikproduktion 1 på gymnasiet : Kunskap om arbetsmiljöfrågor och vad som uppfattas centralt i kursen Musikproduktion 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Murley; [2019]
  Nyckelord :skolverket; gy11; kursplan; musikproduktion; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att få fördjupad kunskap om hur gymnasielärare förhåller sig till den särskilda betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i Musikproduktion 1 och vad som uppfattas centralt i kursen. För att få en djupare förståelse om vad som kan uppfattas som centralt har begreppet musikproduktion redogjorts med hjälp av tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Undervisning av nyanlända – då och nu

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Axel Morén; [2019]
  Nyckelord :Ramfaktorteori; nyanländ elev; ramfaktorer; förberedelseklass; direktintegrering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur faktorer i form av ramar ur ramfaktorteorin, påverkar den undervisning en grupp aktiva och pensionerade lärare tillhandahåller främst nyanlända elever. Studien har utförts utifrån frågeställningarna; Hur uppger aktiva respektive pensionerade lärare att olika ramfaktorer påverkar deras undervisning av nyanlända elever? Hur har lärarnas arbetssätt förändrats över tid relaterat till de olika delarna i ramfaktorteorin?   Respondenterna bestod av 6 lärare, varav 3 aktiva och 3 pensionerade. LÄS MER

 4. 4. 1 + 1 = ? : En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Jakobsson; Alexandra Lotz Lee; [2019]
  Nyckelord :Tvålärarsystem; likvärdighet; ramfaktorteori; co-teaching; relationally perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i flertalet artiklar där effekter av det så kalladetvålärarsystemet diskuteras. Begreppet tvålärarsystem har sin uppkomst i det amerikanska begreppet co-teaching, som i USA:s klassrum kopplas till en lärare och en specialpedagog. LÄS MER

 5. 5. "Förskolans rytmik - varje stund är unik" : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barn ser på rytmikutövande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stina Englund; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; barn; rytmik; fokusgruppsamtal; ramfaktorteori; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka de äldre barnens möjligheter till rytmikutövande i förskolan. Studien syftar även till att undersöka eventuella skillnader i förskollärares och barns syn på rytmikutövande. LÄS MER