SAMBAND AVKODNING NOTER och ORD. "När jag ska läsa noter är det som att läsa text, det sätter sig liksom inte..."

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elisabeth Larsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractMagisteruppsats: 15 hpProgram och/eller kurs: SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Per-Olof ThångExaminator: Monica ReichenbergRapport nr: HT18-2910-268-SLP610Nyckelord: avkodningsförmåga, ord, noter, läsning, SVR, kulturskola, lärmiljöSyfte: Studiens syfte är att främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. Om det finns något samband mellan de båda avkodningsförmågorna, är studiens syfte att i samverkan med elever, föräldrar och lärare främja den mest optimala lärmiljön utifrån elevernas förutsättningar, så de får det stöd de är i behov av även i kulturskolan.Teori: Den teori som ligger till grund för denna studie är The Simple View of Reading, förkortad SVR, och utgörs av multiplikationen: läsning = avkodning x förståelse. Denna studie inriktar sig på avkodningen och dess tekniska sida, där bokstäver sammankopplas till ord.Metod: Studiens empiri har samlats in genom både en kvantitativ och kvalitativ metod, genom att eleverna i skolår 6 och 9 screenat avkodningsförmågan i ord- och notläsning, samt genom intervjuer med bl.a. några av kulturskolan elever och lärare i samma årskurser. De lärare och elever som intervjuats är de som avvek från resultatet från screeningarna.Resultat: Studien visar att det finns ett visst samband mellan de båda avkodningsförmågorna av ord och noter. De avvikelser som fanns, visade sig främst bero på att eleverna som spelade i kulturskolan hade haft möjlighet att träna noter mer och troligtvis därför nådde ett bra resultat på nottestet, fast de hade en låg ordavkodningsförmåga. Däremot uppvisade nästan alla av dem svårigheter då det kom till att få takt och flyt i sitt spelande. De var även i behov av mer tid än sina jämnåriga kamrater för att lära sig en ny låt. Eleverna visade sig även ha stöd i att lärarna t.ex. skrev noternas namn, visade hur låten skulle spelas eller använde digitala hjälpmedel som kompensatoriskt stöd. Studiens resultat visade även att d

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)