En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. Konkurrensverket har som uppdrag att förbjuda ett förvärv om det innebär en hämmande effekt för konkurrensen i landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Genom applicering av ekonomisk teori, genomför vi en Ex-ante studie av förvärvet som undersöker effekterna på konkurrensen, i form av prisförändringar, samt en bedömning av dess påverkan inom landet. Därefter utförs en Ex-post studie genom att använda prisdata från år 2018 och 2019 för att konstatera de faktiska effekterna av förvärvet. Resultatet av ex ante studien antyder att KKV gjorde en bristande analys av de potentiella effekterna som förvärvet hade på konkurrensen, samt gav en bristande definition av vad en avsevärd del av landet anses vara. Ex post resultaten, som ger en viss statistisk signifikans, antyder att konkurrensen har försämrats. Studien indikerar att KKV har fattat rätt beslut gällande förvärvet, men att beslutet fattats på fel grunder, vilket kan resultera till felaktiga beslut i framtiden. Men för att erhålla ett starkare resultat av de faktiska effekterna av förvärvet, bör studien upprepas med prisdata som har hunnit reglera sig efter förvärvet. This study evaluates the Swedish Competition Authority's (SCA) decision regarding Coop's acquisition of Netto in 2019. The food market is saturated, which means that there is a risk that the acquisition will lead to an inhibiting effect on competition. The Swedish Competition Authority's task is to prohibit an acquisition if it has an inhibiting effect on competition in the country as a whole or a significant part of it. By applying economic theory, we conduct an Ex-ante study of the acquisition that examines its effects on competition, in the form of price changes, as well as an assessment of its impact within the country. Then we perform an ex post study by using price data from the years 2018 and 2019 to establish the actual effects of the acquisition. The results of the ex-ante study suggest that SCA made a lack of analysis of the potential effects that the acquisition had on competition, and gave a lack of definition of what a significant part of the country is considered to be. Ex-post results, which provide some statistical significance, suggest that competition has worsened. The study indicates that SCA has made the right decision regarding the acquisition, but that the decision was made on the wrong grounds which can result in wrong decisions made in the future. However, in order to obtain a stronger result of the actual effects of the acquisition, the study should be repeated with price data that has had time to settle after the acquisition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)