Revisorn har ordet - En kvalitativ studie som undersöker hur revisorer resonerar kring sina professionella bedömningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur revisorer gör sina professionella bedömningar och därigenom skapa en djupare förståelse för varför revisorer tolkar och granskar företags finansiella rapporter på detta sätt. Denna tvärsnittsstudie grundar sig i konstruktivism där materialet samlats in enligt kvalitativ forskningsdesign. Vidare bidrar uppsatsen med ett hermeneutiskt synsätt på revisorns bedömningar. Uppsatsen utgår ifrån teorier om principal- och agentteorin, strukturell/bedömande revision, professionell bedömning, rättvisande bild och resultatplanering Empirin utgår från fem intervjuer och fem artiklar. Slutsatserna som dras från analysen är att revisorns bedömningar är komplexa. Rättvisande bild och resultatplanering ger stort bedömningsutrymme och bidrar således till att de professionella bedömningarna blir svåra att utföra. Därmed har den här studien bidragit till forskningen med att visa hur bedömningar i dessa svårbedömda situationer sker och vad som gör att dessa bedömningar behövs för att utföra en god revision

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)