The White Knight : en kvalitativ studie av vit heroism i filmen Freedom Writers

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Uppsatsen “The White Knight: En kvalitativ studie av vit heroism i filmen Freedom Writers” (2021) har skrivits av Annie Darefors och Lucia Öström inom Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Med utgångspunkt i teorier om narratologi och representation är syftet med uppsatsen att undersöka vit heroism i film. Detta görs utifrån frågeställningarna om hur filmen formar huvudkaraktären Erin till en vit hjälte samt hur representationen ser ut och vad detta signalerar. För att kunna besvara dessa frågor har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys, varpå vi har avgränsat analysen till att avse fyra karaktärer och deras roller i den för filmen samtida berättelsen. Med hjälp av semantiska axlar, Mieke Bals (2009:134f) och Vulovics (2013:15f) kriterier för en hjälte samt teorier om representation framkommer det under analysen hur Erins karaktär tar formen av en vit hjälte. Detta sker dels genom de egenskaper hon tillskrivs och dels med hjälp av de andra karaktärerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)