Tillämpningar av modelbaserad testning i industrin - Exempel på användning och hinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Det finns en omfattande litteratur kring modellbaserad testning (MBT) men med få tecken på att metoden har fått något större genomslag i industrin. Målet med studien är att identifiera exempel där MBT används som testmetod inom industrin och eventuella hinder som finns i MBT-processen. För att genomföra detta används en mixed-methods ansats bestående av en systematisk litteraturstudie följt av en utforskande fallstudie. I fallstudien tillämpas MBT med hjälp av verktyget Modbat på ett mjukvarusystem. Endast ett fåtal industriella tillämpningar av MBT identifieras i litteraturstudien. Totalt sju studier kvarstår efter fulltextgranskningen. Studierna finns primärt inom mjukvaruindustrin och flygindustrin men innehåller även exempel från hälso- sjukvård och bilindustrin. Den utforskande fallstudien indikerar tre typer av hinder. Det första är mängden arbete med, samt bristande användarvänlighet hos verktygen. Den andra är svårigheten med att skriva ett adaptionslager som integrerar systemet med verktyget och modellen för att göra testfallen körbara. Det sista hindret är det kraftiga beroendet på att modellen utformas korrekt och stämmer med systemets tilltänkta beteende. Dessa tre hinder pekas även ut i verken från litteraturstudien. Vidare pekas bland annat även icke-tekniska svårigheter ut under litteraturstudien i form av att hela arbetsgruppen och ledningen behöver engageras för att införa ett nytt arbetssätt. Med en begränsad fallstudie och ett enkelt system bekräftas tre hinder i MBT-processen som även identifieras i litteraturgenomgången. MBT framstår som ett primärt akademiskt område med ett fåtal exempel på användning inom industrin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)