Kostundervisning i idrott och hälsa - Ett examensarbete om lärare i idrott och hälsas förhållande till kostkunskap och kostundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Fetma och övervikt påvisas som en oro för folkhälsan samtidigt som olika dieter florerar i media. Det är långtifrån en självklarhet att veta vad som är goda råd och vad som är rena oriktigheter av allt det media kommunice-rar. Således är goda kunskaper inom kost en viktig faktor för att kunna skilja sunda råd från mindre hälsosamma.Studier visar att kost har fått lite utrymme i undervisningen i idrott och hälsa och likaså att lärarutbildningartenderar att prioritera andra moment före kost. Syftet med denna studie är att kartlägga lärare i idrott och hälsasförhållande till kostkunskap och kostundervisning för att komma åt och kunna diskutera didaktiska konsekvenserkring kost i undervisningen. I arbetet behandlas frågeställningar om lärare i idrott och hälsas kostundervisning,utbildning, förhållande till Livsmedelsverket och övriga kunskapskällor. För att besvara frågeställningarna an-vändes i huvudsak en webbenkätundersökning som besvarades av 311 behöriga lärare i idrott och hälsa på högs-tadie- och/eller gymnasieskola. Som komplement till den kvantitativa metoden utfördes även fem semistrukture-rade intervjuer för att nå mer kvalitativ data. Resultaten av undersökningen visar att kännedomen om Livsme-delsverket och deras kostråd är medelmåttig och att det finns en tydlig skepticism till vissa av Livsmedelsverketskostråd. I rapporten framgår även att lärarutbildningar tycks vara väldigt olika med avseende på kost eftersomrespondenternas syn på sin utbildning varierar kraftigt. En del menar att utbildning innehöll tillräckligt medundervisning om kost medan 1 % av respondenterna hävdar att de inte blivit utbildade inom kost över huvudtaget i sin utbildning. I övrigt framställs även läroplaners otydlighet, elevers förväntningar och gamla traditionersom rimliga orsaker till kosten ringa utrymme i undervisningen i idrott och hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)