Att vårda döende patienter – sjuksköterskors upplevelser

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Att vårda döende patienter ingår som en viktig del i sjuksköterskans profession och syftar till att lindra lidande och förbättra livskvaliten för dessa patienter och deras närstående. Vården av döende patienter baseras på den palliativa vården som vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Oavsett vårdkontext, kommer sjuksköterskan att möta döende patienter och skall därför kunna erbjuda god omvårdnad även till dessa patienter och deras närstående. Syftet med litteraturstudien är att beskriva grundutbildade sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter. Litteraturstudien baseras på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar som är analyserade enligt Fribergs modell för kvalitativ analys. Studiens resultat presenteras under fem teman med tillhörande subteman. De fem teman som framkommit är: Att göra gott för patient och närstående, att hantera situationen, att inte räcka till, förutsättningar och etiska dilemman. Sjuksköterskor upplever att deras arbetssituation är känslomässigt uttömmande och överväldigande. De har ett stort behov av olika strategier för att kunna hantera sin situation, både på arbetet och i privatlivet. Sjuksköterskorna strävar efter att bedriva god och personcentrerad omvårdnad vilket inte alltid är möjligt när förutsättningarna är bristfälliga eller helt saknas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)