En jämförande studie mellan agila modellen och vattenfallsmodellen : Skillnaden mellan kraven i de båda modellerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Studien består av en jämförelse av det traditionella arbetssättet,vattenfallsmodellen, och den agila modellen. Studiens fokus ligger påatt undersöka skillnaderna som finns mellan modellerna när detkommer till kravhanteringen och hur man arbetar med att uppfyllakraven. Fokus ligger också på att undersöka varför vissa projektföredrar att arbeta efter vattenfallsmodellen, istället för att använda denagila modellen.Undersökningen består av en litteraturförstudie och semistruktureradeintervjuer med personer som har erfarenhet av båda modellerna.Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna sammanställs ochjämförs med resultatet från undersökningen, detta för att kunna besvarafrågeställningarna.Resultatet visar att de skiljer sig markant i kravhanteringen och hur manarbetar med att uppfylla kraven i det olika modellerna.Detta bidrar till att det skiljer sig mycket vilken modell som föredras.Ett exempel som kom fram under intervjuerna är att inom vissa delar avmedicinbranschen så krävs det ett omfattade förarbete då det är olikalagar i olika länder.Det visa sig att statliga och privata verksamheter inte spelar in i valet avmodell utan att det som avgör vilken modell som föredras är vilken typav projekt. Vilken typ av miljö som projektet utförs i spelar också en storroll.Vattenfallsmodellen föredras i projekt som styrs av lagar och regelverkeller om det är väldigt specifika krav. Agila modellen föredras då det ärfriare projekt där lagar och regler inte måste tas i hänsyn på samma sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)