Husdjurets inverkan på den holistiska hälsan hos äldre personer : En integrerad översikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: För att möta behov hos äldre personer kan alternativa hälsofrämjande åtgärder, såsom djurassisterade interventioner, vara en god idé. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om hur olika interventioner med husdjur inverkar på den holistiska hälsan hos äldre personer. För att besvara syftet formulerades fyra frågeställningar om vilken inverkan husdjuret kan ha på de fyra dimensionerna av hälsa. En integrerad översikt genomfördes, där systematiska litteratursökningar och manuella sökningar resulterade i nitton artiklar som granskades och analyserades. Resultatet visade att husdjuret kunde främja de olika dimensionerna av hälsa hos äldre på olika sätt. Denna integrerade översikt bidrar till en kunskap om vad hälsa kan handla om och hur husdjuret inverkar på den. Olika djurassisterade interventioner verkar ha en möjlighet att fylla äldre personers unika behov som kanske annars är svåra att tillgodose.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)