Arbetsrelaterad stress på akutmottagning - konsekvenser för sjuksköterskans hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsrelaterad stress på akutmottagningarna är ett vanligt förekommandefenomen, då det är en arbetsplats med högt tempo och högt patientflöde i kombination medunderbemanning och höga krav. Tidigare studier har undersökt prevalensen av arbetsrelateradstress på akutmottagningar, men desto mindre forskning har gjorts kring konsekvenserna avdetta för sjuksköterskans hälsa. Denna litteraturöversikt fokuserade på det holistiskaperspektivet av konsekvenserna av arbetsrelaterad stress för sjuksköterskorna påakutmottagningar. Syfte: Att belysa konsekvenserna av arbetsrelaterad stress försjuksköterskans hälsa på akutmottagning. Metod: En strukturerad litteraturöversiktgenomfördes. Ett urval på 3 kvalitativa och 7 kvantitativa artiklar selekterades ut fråndatabaserna CINAHL och PubMed och inkluderades i studien. Resultat: Det framkom att denarbetsrelaterade stress som sjuksköterskor upplever på akutmottagningar påverkar både denfysiska och psykiska hälsan negativt. Fynden redovisades och indelades i kategorierna fysiskakonsekvenser och psykiska konsekvenser. Dessa huvudteman inkluderade följande subteman:trötthet & sömnbesvär samt övriga fysiska konsekvenser, utmattning, posttraumatisktstressyndrom (PTSD), ångest & depressiva symtom samt inverkan på sociala relationer.Slutsats: Den arbetsrelaterade stressen på akutmottagningen påverkar sjuksköterskors fysiskaoch psykiska mående negativt både på arbetsplatsen och privat. Detta kan utgöra en farafrämst för patientsäkerheten och det är därför viktigt att identifiera faktorer som kan förhindradessa konsekvenser samt kartlägga vad för hjälp och stöd sjuksköterskor som har drabbats av utmattning behöver från sin arbetsplats

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)