Lojalitet eller inlåsning : Betydelsefulla faktorer för erfarna medarbetares val att stanna i en organisation efter downsizing

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Downsizing är en personalavvecklingsstrategi som antas öka organisationens effektivitet och samtidigt minska kostnader. Strategin har visat sig ha negativa psykologiska effekter både på de som får lämna organisationen och de som blir kvar. Rörligheten i arbetslivet är något som bör främjas för utveckling och hälsa, men samtidigt är begreppet lojalitet något som både organisation och medarbetare ofta värdesätter. Mer erfarna arbetstagare är mindre benägna att förändra sin arbetssituation, även då arbetstillfredsställelsen är låg. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som var av betydelse för erfarna medarbetare i deras val att stanna i en organisation som genomgått downsizing. En hermeneutisk studie genomfördes med tolv medarbetare från en organisation inom lager och logistik. Samtliga medarbetare i studien hade genomgått två downsizing-processer inom samma organisation. Resultatet av analys och tolkning visade att det fanns ett missnöje med arbetet och organisationen efter förändringarna. Arbetet blev mer påfrestande och ohälsosamt och med personalavvecklingarna förlorade medarbetare ett stort socialt kapital i organisationen. Faktorer som ändå fick medarbetarna att stanna i organisationen var social inbäddning, inställning till arbetet, lönen samt upplevelsen av en låg anställningsbarhet på den övriga arbetsmarknaden. Dessa faktorer bidrog till en trygghet, men även ett oönskat tillstånd som kan definieras som arbetsplatsinlåsning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)