Matematik i förskolan : En studie om hur pedagoger upptäcker och synliggör barns matematik i förskolan.

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagogerna upptäcker och synliggör barnens matematik på förskolorna. Tre förskolor och sex pedagoger deltog i intervjuer och observationer. Förskolorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och ligger i våra närområden. Vi observerade och intervjuade vid olika tillfällen. I de observerade undersökningstillfällena upptäcktes mycket matematik hos pedagogerna, trots att/fastän pedagogerna inte sa till barnen att det var matematik de höll på med. Samtliga pedagoger var noga med att använda rätt matematiska begrepp i samtalen med barnen. Det finns en viss skillnad i hur pedagogerna uttrycker sig om sitt användande av matematiken, men att de i observationerna ändå använde sig av metoder som liknade varandra. Några nämner att de hela tiden tänker på matematiken i allt de gör, andra nämner att de inte är så medvetna om matematiken. Ändå uppmärksammades det i observationerna, att pedagogerna arbetade på likartade sätt. Vår slutsats är att pedagogerna är så matematiskt medvetna att de inte alltid behöver planera en aktivitet utan att de automatiskt använder sig av matematiken i de situationer som uppstår.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)