TRYGGHET OCH RÖRELSE : En studie kring hur kvinnors trygghets upplevelse påverkar deras rörelse i det offentliga rummet under dygnets mörka timmar i Almby, Örebro kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Trygghet definieras av Boverket som en mänsklig rättighet, likväl upplever inte alla lika stor trygghet (Boverket, 2010 s. 12f). Brottsförebyggande rådets (BRÅ) trygghetsundersökningar visar vidare att kvinnor upplever större otrygghet än männen i Sverige (Lifvin, Molin, Viberg, Wallin & Westerberg, 2021). Syftet med denna uppsats är att ge ett lokalt perspektiv på kvinnors upplevda trygghet och upplevelsens följder på deras rörelse i det offentliga rummet jämfört med männen, under dygnets mörka timmar. Undersökningen är begränsad till statistikområdet Almby lokaliserat i Örebro stad. Stadsdelen Almby är vald eftersom trygghetsundersökningar bland bostadsområden tenderar att studera socialt utsatta stadsdelar. Almby består i stället främst av villaområden och klassas inte som socialt utsatt. För att besvara syftet finns följande frågeställningar: 1. Hur definieras trygghet av kvinnor och män boende i Almby? 2. Till vilken grad upplevs Almby utomhus som tryggt under dygnets mörka timmar av kvinnor och män boende i området? 3. Vad upplever kvinnor och män boende i Almby påverkar deras upplevelse av trygghet eller otrygghet under dygnets mörka timmar? 4. Vilka följder får upplevelsen av trygghet eller otrygghet på hur kvinnor och män boende i Almby rör sig utomhus i området under dygnets mörka timmar? Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är genusteori och tidsgeografi vilket applicerat på en lokal kontext leder till att studien fyller en kunskapslucka. På grund av de teoretiska utgångspunkterna avgränsas följder till dels styrningsrestriktioner, dels de strategier kvinnor och män använder för att möjliggöra rörelse i det offentliga rummet. För att genomföra undersökningen har en digital enkätundersökning och sex semistrukturerade intervjuer (med sju respondenter) genomförts. Vad som i slutändan framgår är att Almby i huvudsak upplevs som tryggt bland de respondenter som har svarat, dock tenderar kvinnor att uppleva högre otrygghet. Kvinnorna undvek både platser och aktiviteter i högre grad samt använde i större utsträckning strategier för rörelse jämfört med männen. Resultatet pekar vidare på att kvinnor och män har olika maktrelation till det offentliga rummet vilket formar deras upplevda trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)