OSKULDSINTYGET : En kvalitativ studie om kvinnors sexuella begränsningar inom hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Socialt arbete

Sammanfattning: Den hedersrelaterade problematiken i Sverige är idag långt ifrån löst och en förfrågan om ett oskuldsintyg eller en oskuldsoperation har blivit allt vanligare i samhället.  Syftet: Är att undersöka hur kvinnors sexualitet begränsas i en hedersrelaterad kontext i Sverige från ett professionsperspektiv. Studien avser att undersöka vilka konsekvenser det blir för kvinnan och samhället då utfärdandet av oskuldsintyg och genomförandet av oskuldsoperationer ännu inte är straffbart enligt svensk lag. Teori: Den teoretiska referensramen grundar sig på rollteori och kritisk teori. Metod: En empirisk studie med kvalitativa intervjuer sammanställt i en tematisk textanalys med en hermeneutisk syn och med inspiration av en induktiv ansats. Resultat: Visar hur familjehierarkin påverkar kvinnan, hur professionella inte vågar ta tag i problemet, att det behövs en bättre samverkan och tillitsskapande bemötande från de professionella. Det existerar ett stort mörkertal kring oskuldsintyg och oskuldsoperationer, samt att det är ett dilemma för professionerna. Det behövs en bredare kunskap inom och över professionsgränserna, hos kvinnan och hennes släktnätverk. Slutsats: Det är flera faktorer som bidrar till att kvinnans sexualitet begränsas och hur oskuldsintyg och oskuldsoperationer leder till ett fortsatt kvinnoförtryck. Det behövs en bättre samverkan från samhällets alla myndigheter och samhället behöver se oskuldsintyg samt oskuldsoperationer som ett socialt problem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)