Samverkan mellan aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättning inom LSS

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: En person som har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan möta många olika aktörer i sin vardag. Studien avsåg att undersöka hur samverkan fungerar mellan aktörerna inom LSS. Frågeställningar behandlade två frågor som handlade om främjande faktorer och hämmande faktorer för samverkan. Urvalet begränsades till personer som arbetar nära brukare och mer eller mindre på daglig basis ser dennes behov av stöd. Verksamhetschef, boendestödjare och platsansvarigchef är de aktörer som har en övergripande bild av samverkan. Utifrån semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys genererades 7 teman. Främjande faktorer var gemensam värdegrund, tydlighet och strukturerade rutiner, verksamhetsmål, ömsesidigt samförstånd och förtroende. Hämmande faktorer var lagar och förordningar, brist på kommunikation samt brist på kunskap. Resultatet av undersökningen visar att för en välfungerande samverkan, behövs det samsyn kring aktörernas olikheter. Goda relationer och respekt för varandras uppdrag och regelverk är central i samverkan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)