”Det är mitt arbete att följa barnen” En studie om montessorilärares arbete under montessoripass

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Kristina Mellqvist; [2015]

Nyckelord: Montessori; arbetscykel; hjälplista; lärarroll; id;

Sammanfattning: Syfte och frågorSyftet med mitt examensarbete är att undersöka vad det är som utmärker montessorilärares arbete liksom hurverksamma montessorilärare tolkar montessoripedagogiken och hur det ser ut i praktiken i deras verksamhet med fokuspå de så kallade montessoriarbetspassen. Följande frågeställningar vill jag få besvarade genom min undersökning:• Vilken betydelse har montessoripedagogiken för hur montessorilärare interagerar med elever undermontessoriarbetspassen?• Hur tolkar montessorilärare sin egen roll i montessoripedagogiken?Metod och materialI min studie har jag använt mig av två kvalitativa metoder, observation och intervju, en så kallad metodtriangulering.Metoden användes för att kunna belysa uppsatsens område på ett allsidigt sätt genom inledande observationsstudiermed fyra montessorilärare under ett arbetspass med efterföljande och kompletterande intervju. Observationernasynliggjorde hur montessorilärarna tillämpar Maria Montessoris teorier kring lärande i integration med elever underarbetspassen. Genom intervjuerna förtydligades montessorilärarnas bild av hur de själva uppfattar sin lärarroll imontessoripedagogiken. Materialet har i huvudsak bestått i anteckningar och inspelningar från observationer ochintervjuer liksom relevant litteratur för uppsatsens ämnesområde för att ha en teoretisk anknytning.ResultatResultatet har visat att det finns några betydande områden inom montessoripedagogiken vilka kännetecknarmontessorilärarnas arbete under arbetspassen. Områdena är arbetspass, barnet i centrum, barnens arbetscykel ochhjälplista vilka kan förankras till såväl montessoripedagogiken som till en del allmängiltiga undervisningsidéer ochdidaktiska frågor. Resultatet visar även att lärarnas engagemang och inre drivkrafter har varit en gemensam nämnarevilken i sin tur har en positiv påverkan för elevernas prestationer. Uppsatsens resultat kan ha betydelse för verksammalärare inom montessoripedagogiken där den kan användas som ett underlag för reflektion kring synen på lärarrollensåväl som montessoripedagogiken och dess behov av utveckling inom samtida undervisningsområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)