Kan åtgärder av bristfälliga enskilda avlopp minska fosforhalten så att gränsvärdet för flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) ej överskrids?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Författare: Christian Sarvien; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Flodpärlmusslan är en art som håller på att utrotas och idag finns endast hållbara populationer med en aktiv rekrytering i mindre än 50 rinnande vatten som ligger i Kanada, nordvästra Ryssland och nordöstra Skandinavien. I Skagersholmsån finns det en population på 4000 äldre individer och ingen föryngring har kunnat påvisas. I samarbete mellan länsstyrelsen i Örebro län och Laxå kommun har åtgärder satts in för att återskapa den livsmiljö flodpärlmusslan behöver för att de juvenila musslorna ska överleva och ge en föryngring i populationen. Vandringshinder som är det största hotet för flodpärlmusslan ska rensas bort ner till utloppet i Skagern. Bortser man från vattenhindren är vattenkvalitén en andra avgörande faktor. Därför har vattenkvalitén analyserats och åtgärder för att minska fosforhalten i Skagersholmsån prioriterats.Efter min inventering och de krav jag ställt på fastighetsägare att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp visade det sig att den beräknade effekten av att endast åtgärda de enskilda avloppen i det aktuella tillrinningsområdet inte är tillräcklig. Utifrån de provtagningar som tagits finns ett samband mellan fosfor och färgtalet som båda kraftigt överstiger de gränsvärden som flodpärlmusslan kräver för en god livsmiljö. Detta samband leder misstankarna till att det är skogsbruket som står för den största delen av det faktiska hotet mot flodpärlmusslan i Skagersholmsåns tillrinningsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)