Barnmisshandel- anmälningsplikt bland förskolelärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Johanna Pettersson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MITTUNIVERSITETET Institution för socialt arbetet   ÄMNE: Socialt arbete, C- kurs HANDLEDARE: Sofie Ghazanfareeon Karlsson   SAMMANFATTNING Barnmisshandel finns och har funnits i alla tider och i de flesta kulturer. Barnmisshandel är ingen isolerad företeelse, oftast finns ett mönster av problem, som handlar om individen, familjen, samhället och kulturella värderingar. Studiens syfte var att uppnå en ökad förståelse för barnmisshandel samt att undersöka och analysera hur förskolelärarna förhöll sig till anmälningsplikten vid misstanke om barnmisshandel. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med tre förskolelärare och en barnskötare. Av studiens resultat framgick att intervjupersonerna var väl medvetna om att de hade anmälningsplikt samt att de visste vad anmälningsplikten innebar. Trots sin medvetenhet beskrev de att de kände sig osäkra och ville ha starkare bevis för att barnmisshandel förelåg innan de gick så långt som till en anmälan. Studien visade också att en önskan bland intervjupersonerna var att få lära sig mer om barnmisshandel samt hur man uppmärksammar det bättre.   NYCKELORD Barnmisshandel, Förskolelärare och Anmälningsplikt.       TITEL: Barnmisshandel – anmälningsplikt bland förskolelärare FÖRFATTARE: Johanna Pettersson DATUM: 19 april 2010

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)