Smartphonens påverkan på unga svenskar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Mohsen Rostami; [2018]

Nyckelord: Smartphone; påverkan; informationsteknologi;

Sammanfattning: Användningen av information- och kommunikationsteknik (IKT) ökar kraftigt i takt med den snabbt utvecklande teknologin. Smartphones är en del av dagens många IKT-baserade verktyg och är ett resultat av den snabbt utvecklande teknologin på senaste år. Smartphones kan i dagsläget ses användas i flera olika miljöer och innehåller funktioner för att underlätta en persons vardag. Men i takt med det ökade användandet sedan 2011 uppstår ett antal frågor kring påverkan av smartphones på dagens samhälle och dess individer. En del forskning och studier har inriktat sig på att undersöka beroende och påverkan av smartphones inom olika områden. Många av dessa studier är av internationell kontext och påvisar därför resultat relaterade till befolkning av det geografiska området de har undersökt. Denna studie har avsett genom en explorativ undersökning att utforska hur smartphones påverkar dagens unga svenskar med en inriktning på tre centrala områden; användning, beroende och påverkan. Teorier kring IKT, smartphoneanvändning, beroende och påverkan har legat till grund för det teoretiska ramverket medan ett frågeformulär legat till grund för det empiriska innehållet. Studien undersöker unga svenskar mellan 19-29 år och datan som har samlats in har analyserats kvantitativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)