#IDENTITETPÅINSTAGRAM : En kvalitativ studie om hur smyckesföretag reflekterar sin identitet genom bilder på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Det allt mer digitaliserade samhället innebär att företag har valt att satsa på marknadsföring på sociala medier. Instagram som har blivit en mycket populär plattform för visuellt skapande och kan användas av företag för att förmedla sin identitet samt för att vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar. Eftersom plattformen ofta används som ett tanklöst socialt medium har företagen inte lång tid på sig att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Det blir därför av stor vikt för företag att sticka ut på plattformen och förmedla en stark identitet så de inte hamna i skuggan av andra bilder som publiceras på forumet varje dag.   Studien hade som mål att undersöka hur väl bilder på Instagram reflekterar smyckesföretags identitet, samt hur bilder kan medverka till att bygga identitet. Eftersom ett fåtal smyckesföretag har kapacitet eller personal att genomföra och utforma en effektiv designstrategi samt då de saknas tidigare studier inom detta område, är de viktigt att undersöka denna bransch. De smyckesföretag som studien behandlat är Sophie by Sophie, Malin Ljung Jewellery, Caroline Svedbom Jewellery, Drakenberg Sjölin och Guldfynd.   Metoden som användes är kvalitativ undersökning och inkluderade semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna bestod av två olika moment, där första momentet innebar att respondenterna fick svara på frågor gällande användningen av Instagram samt som marknadsföringsplattform. Under andra momenten fick respondenterna studera olika bilder av de fem smyckesföretagens Instagramkonton samtidigt som de fick besvara frågor.   Studien bidrog till slutsatser som att begreppet identitet var ett brett begrepp som var svårt att definiera. Respondenterna ansåg att enbart ett av företagen utstrålade sin identitet, de övriga lite eller inget alls. Det fanns flera likheter och skillnader i hur estetiken uppfattas men färger, personer och smycken på bilderna, vardagliga- och studiobilder, bildkomponering samt materialval var vad som oftast kommenterades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)