Värdepåverkan av swimmingpool på småhusfastigheter i Gävle

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Syftet med studien är att den ska bidra med kunskap kring hur mycket en utomhusswimmingpool påverkar marknadsvärdet för småhusfastigheter i Gävle. Bakomliggande anledning till varf.r studien genomf.rs .r att Lantm.teriets sektion för fastighetsekonomi har visat intresse för ämnet. Vidare har studien undersökt om fastighetsdeklarationen idag är tillräcklig för att framställa ett rättvist taxeringsvärde för småhusfastigheter med swimmingpool. En fastighet är en avgränsad del av mark med tillhörande fastighetstillbehör, såsom byggnader. Värdet på en småhusfastighet bestäms utifrån många olika faktorer där läget har störst betydelse. Hur mycket värdet påverkas av en swimmingpool på fastigheten är fortfarande ovisst, därför har denna påverkan beräknats i studien utifrån ortsprisundersökningar i Gävle kommun. En jämförelse mellan fastigheter med swimmingpool respektive utan swimmingpool har genomförts och analyserats. Intervjuer med fastighetsmäklare, som kan ge en klarare bild på vad marknaden anser kring värdepåverkan av swimmingpool, har även använts som metod. Idag finns inget krav på att fastighetsägare måste fylla i att de har en swimmingpool i fastighetsdeklarationen. För att få en bättre förståelse av varför det är så har även en intervju med Skatteverket genomförts. Resultatet i studien visar att det finns en värdepåverkan om en småhusfastighet har en swimmingpool eller inte. Småhusfastigheter med swimmingpool säljs generellt för mer än vad en småhusfastighet utan swimmingpool gör. Arbetet riktar endast in sig på Gävle kommun och går därför inte att anpassa på hela marknaden. Genom intervjuerna med mäklare i Gävle kommun ställdes dock en fråga om vad de ansåg om övriga marknaden och samtliga gav som svar att de tror att samma som gäller för Gävle även gäller för resterande marknad. Vidare gav intervjun med Skatteverket resultatet att en diskussion kring värdet av swimmingpool pågår men att det inte pågår någon överläggning kring om deklarationen ska ändras. Det kan handla om mycket pengar om du har en swimmingpool vilket påverkar taxeringsvärdet för fastigheten, därmed är korrekta taxeringsuppgifter viktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)