En gemensam nordisk slutkundsmarknad : Konsekvenser och vägval för aktörer på en elmarknad under förändring.

Detta är en Master-uppsats från KTH/Energisystemanalys; KTH/Energisystemanalys

Sammanfattning:

Som ett led i en naturlig utveckling har de nordiska länderna tillsammans beslutat sig för att minska barriärerna och harmonisera processer mellan länderna och på så sätt möjliggöra för en gemensam nordisk elmarknad. År 2008 påbörjades arbete med harmoniseringen, vilken syftar till att möjliggöra för kunden att handla sin el från samtliga nordiska länder. Tillförlitliga elleveranser och effektiva och konkurrensmässiga elpriser ska förändra konkurrensbilden och elmarknaden ska anta ett mer marknadsanpassat utseende. 

 

Syftet med den här rapporten är att studera hur ett elföretag kommer att påverkas av utvecklingen mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad. I ett första steg presenteras nuläget på den svenska elmarknaden, vartefter ett scenario har tagits fram, baserat på förväntade förändringar på elmarknaden. Scenariot syftar till att ge en överskådlig bild av elmarknaden år 2020, men har sin tyngdpunkt i arbetet med en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Rapporten avslutas med allmänna rekommendationer om hur ett nät- och elhandelsföretag bör agera för att fortsätta att vara framgångsrika på elmarknaden. 

En framtida gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att bestå av 15 miljoner elanvändare och en helt ny konkurrenssituation kommer att växa fram. Nya aktörer, uppköp och klusterbildning kommer att prägla den marknad som ett elföretag ska verka på, på en framtida gemensam nordisk slutkundsmarknad. 

Intervjuer, workshops och enkäter visar att harmonisering kommer att leda till ökade kostnaderna för elföretagen. Detta då de exempelvis måste implementera nya IT-system som är kompatibla med övriga system i Norden, samt att företagen måste kunna hantera så väl språkskillnader som kulturella skillnader. Mindre elföretag kommer att få det svårt ekonomisk i ett initialt skede och bör därför fundera över olika strategiska vägval på den nordiska slutkundsmarknaden. Dessa företag rekommenderas generellt att satsa på stark regional anknytning, medan de mellan - och större företagen bör fundera på internationell närvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)