Metoder för lärares arbete mot våldsbejakande islamistisk extremism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga vilka för lärare tillämpbara metoder som av forskare förts fram för att motverka och bemöta islamistisk våldsbejakande extremism i skolan. Empirin utgörs av vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och metodmaterial, företrädesvis sådana som skrivits på svenska under perioden 2013 till 2018. Materialet analyseras komparativt och diskuteras i relation till svensk skolverksamhet och lärares uppdrag. Resultaten av översikten visar att de metoder som framförts har teoretisk snarare än evidensbaserad grund, samt att empirisk data, som belyser de olika metodernas effekt, saknas i fyra fall av de sex studerade metoderna. Förslag till vidare forskning ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)